Vanliga frågor

 
Vilka står bakom Prisdialogen?

Riksbyggen, SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag) och Energiföretagen Sverige står bakom Prisdialogen. Prisdialogen är en utveckling och fördjupning av det samarbete som organisationerna presenterade 2011.

Vilka står för Prisdialogens kostnader?

Kunderna ska inte behöva betala för att få prisändringar på fjärrvärme prövade. Därför står fjärrvärmebranschen för Prisdialogens kostnader.

Vilka kan ansluta sig?

Fjärrvärmeleverantörer kan ansluta sig till Prisdialogen genom att ansöka om inträde. Prisdialogen är en ideell förening vilket innebär att den leverantör som beviljas inträde även blir medlem i föreningen.

Vad är en prisändringsmodell?

Prisändringsmodellen är ett dokument som beskriver fjärrvärmeleverantörens principiella utgångspunkt för prissättningen, vilka faktorer som ligger till grund för prisändringar och på vilket sätt faktorerna påverkar prisutvecklingen. Prisändringsmodellen innehåller prisändring för kommande år och prognoser för de två därpå följande åren.

Kommer Prisdialogen att utvärderas och utvecklas med tiden?

Eftersom Prisdialogen lanserades i januari 2013 kommer vi kontinuerligt att utvärdera och försöka förbättra Prisdialogen. Det kommer med stor sannolikhet finnas detaljer som kan utvecklas till det bättre.

Vad är en normalprislista?

Normalprislistan är en prislista med standardpriser som upprätthålls av fjärrvärmeleverantören och som är tillgänglig för alla befintliga och potentiella kunder. Det betyder att alla kunder som vill ska kunna välja att få sin fjärrvärmeleverans prissatt enligt normalprislistan.

Vad är ett samråd i Prisdialogen?

Ett samråd är en metod för dialog mellan kunder och fjärrvärmeleverantörer där kunderna får möjlighet till insyn, kan lämna synpunkter och därmed får möjlighet att påverka prisändringsmodellens utformning. En förutsättning för en lyckad dialog är öppenhet och transparens som bidrar till kunskapsöverföring och ökat förtroende mellan parterna.

Vad är skillnaden mellan REKO och Prisdialogen?

Reko är också ett system för att stärka leverantörens relation till kunderna, och en kvalitetsmärkning, men där handlar det mycket om bra information när prisändringen redan är beslutad. Prisdialogen tar det ett steg längre och har fokus på att kunderna ska få information i god tid, men framför allt möjlighet att påverka och få fördjupad information.

Kan kunder ansluta sig?

Enskilda fjärrvärmekunder kan inte ansluta sig. Däremot välkomnar vi fler intresseorganisationer som på samma sätt som Riksbyggen och SABO organiserar och representerar fjärrvärmekunder som medlemmar.

Vad händer med kundens synpunkter under samrådsprocessen?

Fjärrvärmeleverantören ska lyssna på kundens synpunkter och försöka bemöta dem och förklara på bästa sätt varför den inte kan tillmötesgå kundens synpunkter, om så är fallet. Kundens synpunkter ska dokumenteras i det protokoll som avslutar det lokala samrådet och skickas in med ansökan och den lokala prisändringsmodellen till kansliet. Leverantören skriver protokollet och kunden justerar.

Kommer alla kunder att vara med i de lokala samråden och i den årliga prisdialogen?

Vår ambition är att alla kunder ska kunna vara delaktiga, men av praktiska skäl går det inte att samla alla kunder till dialog och samråd. För att ändå få en så bred förankring som möjligt i kundkollektivet ska ett representativt urval kunder ingå i dialogen och samråden. Det betyder att de största enskilda kunderna och personer som företräder ett större antal kunder (till exempel företrädare för Riksbyggens, HSB:s och Fastighetsägarnas medlemmar) kommer att bjudas in.

Kan jag som enskild kund lämna in klagomål till kansliet?

Ja, kunder till de leverantörer som är med i Prisdialogen har möjlighet att lämna in klagomål till kansliet på de områden som systemet omfattar. Det kan exempelvis handla om kunder som upplever att de synpunkter som man fört fram i sin lokala prisdialog inte blivit åtgärdade.

Kan jag som enskild kund överklaga styrelsens beslut?

Styrelsens beslut kan inte överklagas. Fjärrvärmeleverantörer kan inte heller överklaga besluten.

Hur många underkännande kan en fjärrvärmeleverantör få och ändå fortsätta vara ansluten till Prisdialogen?

Inga, om en fjärrvärmeleverantör inte följer reglerna i Prisdialogen blir leverantören efter beslut i styrelsen utesluten. Det föregås dock av en varning 14 dagar innan uteslutningen verkställs, så att leverantören får en chans att ändra sig och därmed övertyga styrelsen om att den kan fortsätta att vara medlem i Prisdialogen.

När bör en fjärrvärmeleverantör börja en lokal dialog för att söka inträde i Prisdialogen?

Det tar tid att ta fram en lokal prisändringsmodell i dialog – och det måste få ta tid för att bli bra. Därför bör inträdesprocessen starta med ett inledande möte mellan fjärrvärmeleverantören och kunderna någon gång under januari – april. På mötet läggs grunden för en bra dialog. Där går man gemensamt igenom hur Prisdialogen fungerar och enas om hur den lokala dialogen ska genomföras.