Regler och stadgar

Prisdialogen är en ideell förening. Föreningens verksamhet omfattar utveckling och förvaltning av Prisdialogen. Föreningen har två typer av medlemskap; ordinarie och associerat. Det ordinarie medlemskapet är öppet för intresseorganisationer. I dagsläget finns fyra ordinarie medlemmar; Riksbyggen, Sveriges Allmännytta (tidigare SABO), Fastighetsägarna och Energiföretagen Sverige. Det associerade medlemskapet är öppet för fjärrvärmeleverantörer som är medlemmar i Energiföretagen Sverige.

För att bli antagen och behålla ett associerat medlemskap gäller följande:

  • Fjärrvärmeleverantören genomför den samrådsprocess som ingår i Prisdialogen  (Så fungerar det)
  • Efter genomgången samrådsprocess dokumenteras denna och skickas in till Prisdialogens kansli, som bereder ärendet inför styrelsens behandling.
  • Prisdialogens styrelse behandlar medlemsansökan genom att granska om fjärrvärmeleverantörens samrådsprocess, med tillhörande dokument, uppfyller de krav som ställs för att bli medlem
  • Prisdialogens styrelse bifaller eller avslår medlemsansökan.
  • För att behålla medlemskapet ska fjärrvärmeleverantören genomföra en årlig prisdialog, dokumentera den och skicka in den till Prisdialogens kansli. Prisdialogen styrelse fattar därefter beslut om medlemskapet ska förlängas eller inte.
  • Om fjärrvärmeleverantören inte betalar sin medlemsavgift, inte följer Prisdialogens arbetsprocess eller inte följer sin prisändringsmodell (till exempel genom att driva igenom en prisändring som inte går att motivera) kan medlemmen uteslutas.
  • Uteslutning föregås alltid av en varning.