• Levererar fjärrvärme i Helsingborg och Ängelholm
  • Ägs av Helsingborg kommun
  • Har tagit fram en lokal prisändringsmodell, med prisutfästelser för tre år framåt
  • Har testat och utvecklat den lokala prisdialogen
anders

Aktiv dialog är viktigt i utvecklingen av den miljökloka fjärrvärmen

Januari 2013

Öresundskraft är ett av pionjärföretagen i Prisdialogen. Företaget startade en lokal prisdialog med sina stora kunder i början av 2012. Parterna har träffats vid flera tillfällen och kommit överens om vilka principer som ska gälla för prissättningen på fjärrvärme. Dialogen resulterade också i att Öresundskraft gjorde en prisutfästelse för tre år framåt. Öresundskraft gick in i Prisdialogen för att företaget tror på dialog med kunderna.

– Förtroendet för prissättning på fjärrvärme är lågt, vilket påverkar kundernas uppfattning om både produkten och oss som värmeleverantör. Genom Prisdialogen vill vi istället göra dialogen runt prissättningen till en av fjärrvärmens styrkor. Vi skapar förutsägbarhet kring prisutvecklingen, vilket är en konkurrensfördel för fjärrvärmen. Prisdialogen ökar dessutom vår kunskap, insikt och insyn i hur våra kunder arbetar och deras framtida utmaningar, säger Anders Östlund, vd för Öresundskraft.

Ett av målen med Prisdialogen är att öka transparensen kring prissättning och prisförändringar på fjärrvärme. Ett annat mål är att öka förutsägbarheten både på kort och på lång sikt. Det innebär till exempel att kunden i god tid ska få kunskap om eventuella prisförändringar.

– Vi vill skapa transparens och förståelse för hur våra kostnader ser ut och vilka bedömningar vi gör av till exempel bränslepriser och underhållskostnader. Det kräver ledarskap från alla inblandade. Det är svårt att på ett enkelt, tydligt och övergripande sätt presentera alla parametrar som påverkar priset på fjärrvärme. I slutändan ska vi våga göra en prisutfästelse för tre år framåt. Det är naturligtvis inte helt enkelt att överblicka utvecklingen men kunderna anser att prisutfästelsen är av största vikt.

Öresundskraft anser att en aktiv dialog och ett ökat ömsesidigt förtroende mellan kunderna och företaget som leverantör är ett viktigt steg i den fortsatta utvecklingen av fjärrvärmen.

– Det är bra att fjärrvärmebranschen tillsammans med kundorganisationerna tar fram riktlinjer för hur kunder och leverantörer kan samverka runt prisfrågorna. Den centrala funktionen kommer kunna sprida kunskap och goda exempel om prisdialogen. Den har också en nödvändig kvalitetssäkrande funktion. Det absolut viktigaste i modellen är dock den lokala dialogen. Prisförändringar ska ske i samråd på lokal basis, avslutar Anders Östlund.