• Ängelholmshem bildades 1950
  • Är det allmännyttiga bostadsföretaget i Ängelholm
  • Antal lägenheter: 3033 st
  • En av de första kunderna som provat den lokala prisdialogen
Angelholmshem

Prisdialogen har ökat förtroendet mellan oss och vår fjärrvärmeleverantör

Januari 2013

Allmännyttiga Ängelholmshem är en av de kunder som varit först ut att tillämpa Prisdialogen. De gick in med ambitionen att få större insyn i vad som styr prisutvecklingen inom fjärrvärmen men också för att kunna påverka.

– Det första mötet hade vi för cirka ett år sedan. Då träffades ledande företrädare för Öresundskraft, Ängelholmshem, Helsingborgshem samt de större privata fastighetsägarna. Redan då fick vi en bra inblick i hur Öresundskrafts prissättningspolicy ser ut. Efter det har vi under det senaste året träffats vid ett flertal tillfällen för att utveckla vårt samarbete, säger Ängelholmshems vd Benth Jensen.

– Tidigare har det inte varit helt lätt att förstå hur priset på fjärrvärme har satts. Nu har vi fått insyn i och kunnat analysera de parametrar som styr deras prisutveckling. Vi har också fått möjlighet att ställa frågor och ha öppen diskussion kring priset. Det gör att det blir lättare för oss att förstå hur och varför en prisförändring kommer till.

Ett av målen med Prisdialogen är att öka transparensen kring prissättning och prisförändringar på fjärrvärme. Ett annat mål är att öka förutsägbarheten både på kort och på lång sikt. Det innebär till exempel att kunden i god tid ska få kunskap om eventuella prisförändringar.

– I och med Prisdialogen får vi nu i ett mycket tidigare skede information om eventuella kommande prisförändringar. Det gör att vi bättre kan planera och styra vår verksamhet. Den personliga relation vi bygger upp skapar också förutsättningar för kunskapsutbyte. Till exempel är energieffektivisering något vi arbetar mycket med här på Ängelholmshem och det har visat sig att bägge parter har mycket att lära av varandra inom det här området. Det är en positiv bieffekt av Prisdialogen.

– Sammantaget innebär det här nya arbetssättet att vårt förtroende för vår fjärrvärmeleverantör har ökat. Jag uppfattar också att de har fått större respekt för den effekt deras prissättning har på vår verksamhet. Personligen ser jag också fram emot att fler kommer att börja arbeta enligt Prisdialogen, då kan vi också få ett nationellt erfarenhetsutbyte. Det tror jag ytterligare kommer att stärka kundernas roll, avslutar Benth Jensen.