Processen

Klimatdialogen bygger på Prisdialogens koncept med fokus på den lokala dialogen men där det också sker en central prövning.

1. Lokal klimatdialog

Tidsperiod: Januari - December

Leverantören, eller en annan lokal part om så har överenskommits, bjuder in kunder och andra relevanta aktörer till dialogmöten. Dessa möten kan, men behöver inte, samordnas med samrådsmöten inom Prisdialogen – det är upp till de lokala parterna att hitta det upplägg som fungerar bäst givet de förutsättningar som råder lokalt. Samtliga möten ska protokollföras och justeras. För att beviljas medlemskap i Klimatdialogen ska en klimatarbetsplan arbetas fram inom ramen för den lokala dialogprocessen. Se Klimatdialogens handbok för mer information kring detta.

2. Kansliet granskar

Tidsperiod: Januari - December

Leverantören skickar in protokollen och klimatarbetsplanen till Prisdialogens kansli, som granskar underlagen. Om kansliet har frågor kring ansökan kontaktar det relevanta lokala aktörer för diskussion och eventuell komplettering.

3. Styrelsen beslutar

Tidsperiod: Januari - December

När kansliet har berett ärendet beslutar Prisdialogens styrelse om leverantören kan beviljas medlemskap i Klimatdialogen.

4. Medlemskap

Tidsperiod: Januari - December

När leverantören har blivit medlem har klimatarbetsplanen godtagits. Då Klimatdialogen är en kontinuerlig process ska klimatarbetsplanen revideras årligen. Ansökan om förnyat medlemskap i Klimatdialogen skickas in till Prisdialogens kansli en gång per år. Till skillnad från Prisdialogen har Klimatdialogen dock ingen fastslagen årscykel – det är upp till de lokala aktörerna att bestämma när på året klimatarbetsplanen beslutas lokalt och när ansökan om förnyat medlemskap skickas in.