Processen

Klimatdialogen – mellan kunder och fjärrvärmeföretag, bygger dels på en lokal dialog, dels på central prövning.

1. Lokal klimatdialog

Tidsperiod: Februari - December

Leverantören bjuder in kunder och deras företrädare till samrådsmöten om en prisändringsmodell under vårvintern. Prisändringsmodellen ska innehålla prisförändring kommande år och en prognos för de två följande åren. Sista samrådsmötet dokumenteras av leverantören i ett protokoll, som justeras av kund.

2. Kansliet granskar

Tidsperiod: Juni - December

Leverantören skickar in samrådsprotokollet samt den slutliga prisändringsmodellen tillsammans med ansökan till Prisdialogens kansli, som granskar underlagen. Om kansliet har frågor kring ansökan kontaktar det leverantören för komplettering.

3. Styrelsen beslutar

Tidsperiod: Juni - December

När kansliet har berett ärendet beslutar Prisdialogens styrelse om leverantören kan beviljas medlemskap i Klimatdialogen.

4. Medlemskap

Tidsperiod: Juni - December

När leverantören blivit medlem har Klimatarbetsplanen godtagits. Medlemskapet i Klimatdialogen gäller för ett kalenderår och efter årsskiftet påbörjas en ny dialog för förlängt medlemskap.