1. Lokal klimatdialog

Tidsperiod: Januari - December

Leverantören, eller en annan lokal part om så har överenskommits, bjuder in kunder och andra relevanta aktörer till dialogmöten. Dessa möten kan, men behöver inte, samordnas med samrådsmöten inom Prisdialogen – det är upp till de lokala parterna att hitta det upplägg som fungerar bäst givet de förutsättningar som råder lokalt. Samtliga möten ska protokollföras och justeras. För att beviljas medlemskap i Klimatdialogen ska en klimatarbetsplan arbetas fram inom ramen för den lokala dialogprocessen. Se Klimatdialogens handbok för mer information kring detta.

Nedan följer en kort beskrivning av den lokala prisdialogen, samt relaterade filer och länkar.

Leverantör eller annan utsedd huvudansvarig lokal part

done
Den lokalt huvudansvarige aktören kallar till samrådsmöte
done
Den lokalt huvudansvarige aktören skickar ut mötesanteckningar och utkast till Klimatarbetsplan
done
Leverantören skickar in en medlemsansökan som inkluderar justerade mötesprotokoll samt en klimatarbetsplan

Kunder och andra deltagande parter

done
Parterna lämnar synpunkter på klimatarbetsplanen och diskuterar aktuella frågor på dialogmötena
done
När processen är färdig för året granskar parterna protokollen och klimatarbetsplanen