Mer nöjda fjärrvärmekunder, visar utvärdering av Prisdialogen

Prisdialogen, modellen för lokal dialog och central prövning av prisändring på fjärrvärme leder till nöjdare och mer välinformerade kunder, visar en ny utvärdering. Den genomsnittliga prisökningen hos leverantörer som är medlemmar i Prisdialogen är också lägre än den genomsnittliga prisförändringen för Sveriges samtliga kommuner för 2017.

Prisdialogen, den partssammansatta modellen för lokal dialog och central prövning av prisändring på fjärrvärme, har nu funnits i fyra år. Syftet med Prisdialogen är att stärka kundens ställning, att åstadkomma en rimlig, förutsägbar och stabil prisändring på fjärrvärme samt att bidra till ett ökat förtroende för fjärrvärmeleverantörernas prissättning. Bakom Prisdialogen står Riksbyggen, SABO och Energiföretagen Sverige som tillsammans har tagit fram Prisdialogen.

 

För ett år sedan utvärderade Ei Prisdialogen, och konstaterade att modellen på flera sätt uppskattades av både fjärrvärmekunder och leverantörer av fjärrvärme. Ytterligare statliga regleringar ansågs därför inte behövas, utan en fortsatt partssamverkan ansågs mer framgångsrik.

 

Parallellt med Ei:s utvärdering lät Prisdialogen göra en egen utvärdering med hjälp av ett fristående utvärderingsföretag, som visade liknande resultat. För att fortsatt fullfölja ambitionerna med Prisdialogen har parterna utifrån den utvärderingen upprättat ett system för årliga uppföljningar. I utvärderingen jämförs uppfattningar hos kunder som deltagit i Prisdialogens samrådsprocess med kunder till medlemmar i Prisdialogen som inte har deltagit i samrådsprocessen och kunder till leverantörer som inte är medlemmar i Prisdialogen. Nu är den första uppföljningen klar, och även denna gång visar utvärderingen att Prisdialogen har god måluppfyllelse.

 

– Det är mycket glädjande att Prisdialogens arbete blivit så framgångsrikt sedan starten för fyra år sedan. Genom Prisdialogen har både energiföretagen och kunderna blivit nöjdare, vi har fått en jämnare och lägre prisökningstakt samt mer förutsägbara prisjusteringar, säger Anders Nordstrand, ordförande i Prisdialogen och vd för SABO.

 

Utvärderingens huvudsakliga resultat

  • Kundnöjdheten ökar kraftigt bland dem som aktivt deltar i Prisdialogen, betydligt mer än för dem som inte aktivt deltar i Prisdialogen.

 

  • 80 procent av kunderna som deltagit i Prisdialogens samrådsprocess instämmer helt eller i hög grad i att de fått tydlig information och att information om prisändring kommit i god tid. Här är de betydligt nöjdare än referensgrupperna.

 

  • Kunderna som deltagit i Prisdialogens samrådsprocess instämmer också i högre grad att prisändringen varit rimlig och enligt förväntningarna.

 

  • Prisdialogens kunder upplever att deras prismodell ger incitament till energieffektivisering. (I Energimarknadsinspektionens utvärdering lyftes detta som ett område där fjärrvärmekunder gärna vill se förbättringar.)

 

  • Prisdialogen som genomfördes under 2016 gällde 2017 års prisändringar. Den genomsnittliga prisändringen per leverantör inom Prisdialogen var 0,4 procent i genomsnitt (0,3 procent räknat som ett genomsnitt per kommun). Det är en lägre prisändring än föregående år och kan jämföras med genomsnittet för Sveriges samtliga kommuner utifrån Nils Holgersson-undersökningen som var 0,9 %. Siffrorna är dock inte helt jämförbara.

 

Läs hela utvärderingsrapporten här.

 

Om Prisdialogen

Syftet med Prisdialogen är att stärka fjärrvärmekundens ställning på värmemarknaden

och att öka förtroendet för fjärrvärmeföretagens prissättning. Det är ett initiativ för en positiv utveckling av värmemarknaden som gynnar både kunder och leverantörer. Prisdialogen har funnits i fyra år och omfattar 2017 två miljoner hushåll. Bakom Prisdialogen står SABO, Riksbyggen och Energiföretagen Sverige.

 

Presskontakt:

Christian Holtz, kanslichef, Prisdialogens kansli: tel. 076-098 11 05, e-post: kansliet@prisdialogen.se