Statistik

På denna sidan publiceras statistik om Prisdialogen, prisutveckling m.m.

Prisdialogen 2020 sammanfattat

  • 53 medlemmar från 42 olika fjärrvärmeleverantörer (dvs. vissa leverantörer har flera medlemskap)
  • 121 orter omfattas av Prisdialogen
  • Motsvarande 76 % av Sveriges fjärrvärmeleveranser omfattas av Prisdialogen
  • De vanligast deltagande kunderna är det allmännyttiga bostadsbolaget (72 % av samråden), Riksbyggen (53 %), kommun/landsting/region (53 %), Fastighetsägarna (33 %) och HSB (33 %). I vart fjärde samrådsprocess har minst en representant för småhuskunder deltagit.
  • Genomsnittlig prisökning 2020 för Prisdialogens 53 medlemmar är 1,4 %
  • Prognosticerad genomsnittlig prisändring 2021 är 0,8-2,3 % med ett snitt på 1,5 %
  • Prognosticerad genomsnittlig prisändring 2022 är 0,8-2,5 % med ett snitt på 1,6 %

 

Genomsnittliga prisändringar och prognoser

Under senare år har prisökningarna blivit högre än tidigare. Prisdialogens medlemmar prognostiserar en något högre prisökningstakt också under kommande år. Hittills har de genomsnittliga prognoserna* året före visat sig stämma väl överens med det faktiska utfallet, se figur nedan.

 

*) Många leverantörer uppger ett intervall för prisändringsprognosen. I dessa fall har det genomsnittliga värdet för intervallet använts.

Spridning prisändringar

Prisutvecklingen varierar mellan leverantörerna och ovanstående sammanställning motsvarar genomsnittet för alla ansökningar till Prisdialogen. I låddiagrammet nedan illustreras spridningen mellan leverantörernas prisändringar. De vertikala strecken markerar den övre respektive undre kvartilen (inkl. max- och minvärde). De tjockare horisontella strecken markerar medianvärdet för respektive år. Lådan rymmer den mittersta hälften av leverantörerna, dvs. de 50 % som ligger närmast medianvärdet.

 

*) Avser genomsnitt av alla medelprognoser