Statistik

På denna sidan publiceras statistik om Prisdialogen, prisutveckling, med mera.

Prisdialogen 2021 sammanfattat

  • 55 samrådsprocesser bland 42 olika fjärrvärmeleverantörer (vissa leverantörer bedriver samråd på mer än en ort)
  • 121 orter omfattas av Prisdialogen
  • Motsvarande cirka 75 % av Sveriges fjärrvärmeleveranser omfattas av Prisdialogen
  • De vanligast deltagande kunderna är det allmännyttiga bostadsbolaget (96 % av samråden), Fastighetsägarna (49 %), (Riksbyggen (51 %), HSB (38 %) och villaägarna (25 %). I mer än tre fjärdedelar av samråden (76 %) har regionen och/eller en eller flera kommuner deltagit i processen.
  • Genomsnittlig prisökning 2022 för de orter som omfattas av Prisdialogen är 1,6 %. Det stämmer överens med prognoserna från samrådsprocesserna 2021 som hade ett medelvärde på 1,6 %.
  • Prognostiserad genomsnittlig prisändring 2023 är 0,7-2,5 % med ett snitt på 1,6 %
  • Prognostiserad genomsnittlig prisändring 2024 är 0,8-2,6 % med ett snitt på 1,7 %

Genomsnittliga prisändringar och prognoser

Under senare år har prisökningarna blivit högre än tidigare. Prisdialogens medlemmar prognostiserar en något högre prisökningstakt också under kommande år. Hittills har de genomsnittliga prognoserna* året före visat sig stämma väl överens med det faktiska utfallet, se figur nedan.

*) De flesta leverantörer uppger ett intervall för prisändringsprognosen. I dessa fall har det genomsnittliga värdet för intervallet använts.

Spridning prisändringar

Prisutvecklingen varierar mellan leverantörerna och ovanstående sammanställning motsvarar genomsnittet för alla ansökningar till Prisdialogen. I låddiagrammet nedan illustreras spridningen mellan leverantörernas prisändringar. De vertikala strecken markerar den övre respektive undre kvartilen (inklusive max- och minvärde). De horisontella strecken markerar medianvärdet för respektive år (medianvärdet för 2017 och 2018 var 0 %, därav avsaknaden av en tydlig markering av medianen). Lådan rymmer den mittersta hälften av leverantörerna, det vill säga de 50 % som ligger närmast medianvärdet.

 

*) Avser genomsnitt av alla medelprognoser