Statistik

På denna sidan publiceras statistik om Prisdialogen, prisutveckling m.m.

Prisdialogen 2020 sammanfattat

  • 56 samrådsprocesser bland 43 olika fjärrvärmeleverantörer (vissa leverantörer bedriver samråd på mer än en ort)
  • 125 orter omfattas av Prisdialogen
  • Motsvarande 76 % av Sveriges fjärrvärmeleveranser omfattas av Prisdialogen
  • De vanligast deltagande kunderna är det allmännyttiga bostadsbolaget (82 % av samråden), Fastighetsägarna (46 %), (Riksbyggen (45 %), HSB (25 %) och villaägarna (23 %). I mer än hälften av samråden (55 %) har regionen och/eller en kommun/flera kommuner deltagit i processen.
  • Genomsnittlig prisökning 2021 för de orter som omfattas av Prisdialogens 56 samrådsprocesser är 1,4 %. Detta är strax under de 1,5 % som presenterades som prognoser för 2021 under samrådsprocesserna 2019.
  • Prognosticerad genomsnittlig prisändring 2022 är 0,7-2,5 % med ett snitt på 1,6 %
  • Prognosticerad genomsnittlig prisändring 2023 är 0,7-2,6 % med ett snitt på 1,6 %

 

Genomsnittliga prisändringar och prognoser

Under senare år har prisökningarna blivit högre än tidigare. Prisdialogens medlemmar prognostiserar en något högre prisökningstakt också under kommande år. Hittills har de genomsnittliga prognoserna* året före visat sig stämma väl överens med det faktiska utfallet, se figur nedan.

*) De flesta leverantörer uppger ett intervall för prisändringsprognosen. I dessa fall har det genomsnittliga värdet för intervallet använts.

Spridning prisändringar

Prisutvecklingen varierar mellan leverantörerna och ovanstående sammanställning motsvarar genomsnittet för alla ansökningar till Prisdialogen. I låddiagrammet nedan illustreras spridningen mellan leverantörernas prisändringar. De vertikala strecken markerar den övre respektive undre kvartilen (inkl. max- och minvärde). De horisontella strecken markerar medianvärdet för respektive år (medianvärdet för 2017 och 2018 var 0 %, därav avsaknaden av en tydlig markering av medianen). Lådan rymmer den mittersta hälften av leverantörerna, dvs. de 50 % som ligger närmast medianvärdet.

 

*) Avser genomsnitt av alla medelprognoser