Statistik

På denna sidan publiceras statistik om Prisdialogen, prisutveckling, med mera.

Prisdialogen 2023 sammanfattat

  • 48 samrådsprocesser bland 40 olika fjärrvärmeleverantörer (vissa leverantörer bedriver samråd på mer än en ort)
  • 106 orter omfattas av Prisdialogen
  • Motsvarande cirka 73 % av Sveriges fjärrvärmeleveranser omfattas av Prisdialogen
  • De vanligast deltagande kunderna är det allmännyttiga bostadsbolaget (88 % av samråden), Fastighetsägarna (52 %), (Riksbyggen (63 %), HSB (56 %) och villaägarna (27 %). I mer än hälften av samråden (69 %) har regionen och/eller en eller flera kommuner deltagit i processen.
  • Genomsnittlig prisökning 2024 för de orter som omfattas av Prisdialogen är 9,8 %.
  • Prognosticerad genomsnittlig prisändring 2025 är 3,7-7,4 % med ett snitt på 5,6 %
  • Prognosticerad genomsnittlig prisändring 2026 är 2,5-5,9 % med ett snitt på 4,2 %

Genomsnittliga prisändringar och prognoser

Prisökningarna har under senare år ökat och omvärldsläget 2023 ledde till de kraftigaste prishöjningarna sedan Prisdialogen startade. Prisdialogens medlemmar prognostiserar en högre prisökningstakt också under kommande år. Förutom för år 2023 och 2024, har de genomsnittliga prognoserna* året före visat sig stämma väl överens med det faktiska utfallet. Prisutvecklingen varierar mellan leverantörerna och sammanställningen i diagrammet nedan motsvarar genomsnittet för alla beviljade medlemskap till Prisdialogen med ett medelvärde på 9,8 % för 2024.

*) De flesta leverantörer uppger ett intervall för prisändringsprognosen. I dessa fall har det genomsnittliga värdet för intervallet använts.

Spridning prisändringar

I låddiagrammet nedan illustreras spridningen mellan leverantörernas prisändringar. De vertikala strecken markerar den övre respektive undre kvartilen, inklusive max- och minvärde. Prickarna under och ovanför är extremvärden, det vill säga prisändringar som avviker från den undre respektive övre kvartilen. De horisontella strecken markerar medianvärdet för respektive år (medianvärdet för 2017 och 2018 var 0 %, därav avsaknaden av en tydlig markering av medianen). Lådan rymmer den mittersta hälften av leverantörerna, det vill säga de 50 % som ligger närmast medianvärdet. Lådan rymmer den mittersta hälften av leverantörerna, det vill säga de 50 % som ligger närmast medianvärdet. Medianvärdet för 2023 var 9 %.

*) Avser genomsnitt av alla medelprognoser