Varför Prisdialogen?

Prisdialogen är en modell som både innefattar lokal dialog och central prövning av prisändring på fjärrvärme.

En väl fungerande värmemarknad förutsätter både välinformerade kunder och leverantörer som öppet redovisar hur de ändrar sina priser. Därför har Riksbyggen, SABO (sedermera Sveriges Allmännytta) och Svensk fjärrvärme (sedermera Energiföretagen Sverige) tillsammans tagit fram Prisdialogen – mellan kunder och fjärrvärmeföretag.

Syftet är att stärka kundens ställning, att åstadkomma en rimlig, förutsägbar och stabil prisändring på fjärrvärme samt att bidra till ett ökat förtroende för fjärrvärmeleverantörernas prissättning. Prisdialogen är en utveckling och fördjupning av det samarbete som organisationerna presenterade 2011. År 2019 inkluderades även Fastighetsägarna som ordinarie medlem i Prisdialogen.

Prisdialogen ska stärka kundens ställning genom att åstadkomma:

 • Rimlig, förutsägbar och stabil prisutveckling över tid
  Prisdialogens medlemmar ska i god tid informera kunderna om nästa års pris och även ge en prognos för prisutvecklingen ytterligare två år framåt. Prisändringen ska också motiveras utifrån en transparent prisändringsmodell som tagits fram i samråd med kunderna.
 • Transparens i prissättning och prisutveckling
  Medlemmars prisändringsmodeller redovisas på Prisdialogens webbplats och diskuteras öppet under en samrådsprocess.
 • Tidig avisering av prisändringar för att underlätta hyresförhandlingar och budgetarbete
  Medlemmar i Prisdialogen ska senast den 15/9 ha aviserat sin prisändring för kommande år. Prisdialogen uppmuntrar dock medlemmar att avisera prisändringar tidigare än så, helst redan innan sommaren.
 • Dialog där kunderna ges möjlighet att påverka fjärrvärmeleverantörens prisändringar
  I samrådsprocessen får kunderna möjlighet till dialog med fjärrvärmeleverantören om prisändringsmodell och prisstruktur. För leverantören innebär samrådsprocessen värdefulla inspel kring vad kunderna tycker är viktigt och stöd i avvägning mellan pris och andra parametrar, som miljö och kvalitet.
 • Skydd för kunden från kraftiga prisökningar
  Prisdialogen ger skydd mot prishöjningar som inte kan motiveras utifrån fjärrvärmeleverantörens prisändringsmodell.
 • Utrymme för kunder att kunna påverka utvecklingen av priskonstruktioner
  I samrådsprocessen ges kunderna en möjlighet att tycka till kring priskonstruktionen, om den är enkel att förstå, ger bra incitament och matchar deras önskemål.
 • Priskonstruktioner som ger kunden ekonomiska incitament till energieffektiviseringsåtgärder som är riktiga ur ett miljömässigt systemperspektiv
  I samrådsprocessen ingår även att föra en dialog kring vilka ekonomiska incitament prisstrukturen ger och vilka miljöeffekter detta får.