Vanliga frågor

På denna sida redogörs det för vanliga frågor kopplat till Prisdialogen

add remove

Svar: Riksbyggen, Sveriges Allmännytta (tidigare SABO), Fastighetsägarna och Energiföretagen Sverige står bakom Prisdialogen. Prisdialogen är en utveckling och fördjupning av det samarbete som Riksbyggen, Sveriges Allmännytta (dåvarande SABO) och Energiföretagen Sverige (dåvarande Svensk Fjärrvärme) presenterade 2011

add remove

Svar: Kunderna ska inte behöva betala för att få prisändringar på fjärrvärme prövade. Därför står fjärrvärmebranschen för Prisdialogens kostnader.

add remove

Svar: Fjärrvärmeleverantörer kan ansluta sig till Prisdialogen genom att ansöka om inträde. Prisdialogen är en ideell förening vilket innebär att den leverantör som beviljas inträde även blir medlem i föreningen.

add remove

Svar: Prisändringsmodellen är ett dokument som beskriver fjärrvärmeleverantörens principiella utgångspunkt för prissättningen, vilka faktorer som ligger till grund för prisändringar och på vilket sätt faktorerna påverkar prisutvecklingen. Prisändringsmodellen innehåller prisändring för kommande år och prognoser för de två därpå följande åren.

add remove

Svar: Prisdialogen lanserades i januari 2013 och har sedan dess kontinuerligt utvärderats, följts upp och utvecklats. Prisdialogen har växt stadigt sedan starten och omfattar nu 75 % av all levererad fjärrvärme i Sverige. Sedan 2019 finns Klimatdialogen som ett valfritt tillägg för medlemmar i Prisdialogen.

add remove

Svar: Normalprislistan är en prislista med standardpriser som upprätthålls av fjärrvärmeleverantören och är tillgänglig för alla befintliga och potentiella kunder. Det betyder att alla kunder som vill ska kunna välja att få sin fjärrvärmeleverans prissatt enligt normalprislistan.

add remove

Svar: Ett samråd är en metod för dialog mellan kunder och fjärrvärmeleverantörer där kunderna får möjlighet till insyn, kan lämna synpunkter och därmed får möjlighet att påverka prisändringsmodellens utformning. En förutsättning för en lyckad dialog är öppenhet och transparens som bidrar till kunskapsöverföring och ökat förtroende mellan parterna.

add remove

Svar: Reko är också ett system för att stärka leverantörens relation till kunderna, och en kvalitetsmärkning, men där handlar det mycket om bra information när prisändringen redan är beslutad. Prisdialogen tar det ett steg längre och har fokus på att kunderna ska få information i god tid, men framför allt möjlighet att påverka och få fördjupad information.

add remove

Svar: Enskilda fjärrvärmekunder kan inte ansluta sig. Däremot välkomnar vi fler intresseorganisationer som på samma sätt som Riksbyggen, Sveriges Allmännytta (tidigare SABO) och Fastighetsägarna organiserar och representerar fjärrvärmekunder som medlemmar.

add remove

Svar: Fjärrvärmeleverantören ska lyssna på kundens synpunkter och försöka bemöta dem och förklara på bästa sätt varför den inte kan tillmötesgå kundens synpunkter, om så är fallet. Kundens synpunkter ska dokumenteras i det protokoll som avslutar det lokala samrådet och skickas in med ansökan och den lokala prisändringsmodellen till kansliet. Leverantören skriver protokollet och kunden justerar.

add remove

Svar: Vår ambition är att alla kunder ska kunna vara delaktiga, men av praktiska skäl går det inte att samla alla kunder till dialog och samråd. För att ändå få en så bred förankring som möjligt i kundkollektivet ska ett representativt urval kunder ingå i dialogen och samråden. Det betyder att de största enskilda kunderna och personer som företräder ett större antal kunder (till exempel företrädare för Riksbyggens, HSB:s och Villaägarnas) kommer att bjudas in.

add remove

Svar: Ja, kunder till de leverantörer som är med i Prisdialogen har möjlighet att lämna in klagomål till kansliet på de områden som systemet omfattar. Det kan exempelvis handla om kunder som upplever att de synpunkter som man fört fram i sin lokala prisdialog inte blivit åtgärdade.

add remove

Svar: Styrelsens beslut kan inte överklagas. Fjärrvärmeleverantörer kan inte heller överklaga besluten.

add remove

Svar: Inga, om en fjärrvärmeleverantör inte följer reglerna i Prisdialogen blir leverantören efter beslut i styrelsen utesluten. Det föregås dock av en varning 14 dagar innan uteslutningen verkställs, så att leverantören får en chans att ändra sig och därmed övertyga styrelsen om att den kan fortsätta att vara medlem i Prisdialogen.

add remove

Svar: Det tar tid att ta fram en lokal prisändringsmodell i dialog – och det måste få ta tid för att bli bra. Därför bör inträdesprocessen starta med ett inledande möte mellan fjärrvärmeleverantören och kunderna någon gång under januari – april. På mötet läggs grunden för en bra dialog. Där går man gemensamt igenom hur Prisdialogen fungerar och enas om hur den lokala dialogen ska genomföras.