Prisdialogens utvärdering

Prisdialogen har utvärderats både av Energimarknadsinspektionen och på eget initiativ i syfte att utvecklas och förbättras. Nedan finns möjlighet att ta del av såväl Energimarknadsinspektionens utvärdering av Prisdialogen samt de utvärderingar som Prisdialogens styrelse låtit utvärderingsföretagen IVL och Kontigo genomföra.

Uppföljningar av Prisdialogen

Prisdialogen följs upp kontinuerligt av oberoende part och resultatet från årets undersökning, där företagskunder som använder fjärrvärme tillfrågats, är i stora drag överensstämmande med de resultat som tidigare uppföljningar visat. Det kan konstateras att Prisdialogen gör en positiv skillnad i flera relevanta hänseenden. Kunder som deltar i Prisdialogens samrådsprocess:

  • Är generellt mer nöjda med sin fjärrvärmeleverantör.
  • Har generellt en mer positiv inställning till Prisdialogens mål.
  • Är mer nöjda som helhet med sin fjärrvärmeleverantör än övriga kunder och har en mer positiv inställning till den framtida prisutvecklingen på fjärrvärme.
  • Har högre förväntningar om en rimlig och förutsägbar prisutveckling framöver.
  • Anser i högre utsträckning att senaste årets prisändring varit rimlig, dock färre än vid föregående utvärdering, och enligt de förväntningar företagen hade.
  • Anser sig i högre utsträckning ha fått tydlig information och information i god tid kring den senaste prisändringen.

Resultatet av utvärderingen visar att Prisdialogen uppnår god måluppfyllelse för 3 av 7 mål, begränsad måluppfyllelse för 3 av 7 mål, samt svag måluppfyllelse för 1 av 7 mål. Förbättringspotential finns framför allt när det gäller kundernas möjlighet att kunna påverka prisändringar och priskonstruktioner samt målet om att utgöra ett skydd mot kraftiga prisökningar, något vi kommer arbeta vidare med att förbättra under 2022.

Utvärderingen av Prisdialogens verksamhetsår 2021 har gjorts av en oberoende utvärderingskonsult (IVL). Syftet med utvärderingen är att följa upp hur Prisdialogen fungerar och hur uppställda mål uppnås. Främst med fokus på värdet och upplevelsen av Prisdialogen för kunderna. Uppföljningsmodellen följer upp måluppfyllelsen baserat på kundernas uppfattningar. Inför uppföljningen som publicerades 2020 utvecklades uppföljningsmodellen i syfte att ge ett säkrare, mer robust, resultat. Förändringen jämfört med tidigare uppföljningar är framförallt att vi nu har en statistisk motivering till hur många respondenter som intervjuas i respektive grupp. Detta innebär att fler kundrepresentanter har intervjuats jämfört med tidigare år. Dessutom har en mer systematisk urvalsprocess använts jämfört med tidigare.

Samtliga uppföljningar finns publicerade längst ner på denna sida.

  • Uppföljning av Prisdialogen 2022 utfördes av IVL
  • Uppföljning av Prisdialogen 2020 utfördes av IVL
  • Uppföljning av Prisdialogen 2017-2019 utfördes av Kontigo

Energimarknadsinspektionens utvärdering

Regeringen gav Energimarknadsinspektionen år 2014 i uppdrag att utvärdera branschinitiativet Prisdialogen för att utröna om initiativet innebär ökat förtroende för branschen och om kundernas ställning stärkts på ett tillfredsställande sätt. Rapporten konstaterar att Prisdialogen är något positivt och bra för fjärrvärmemarknaden enligt både leverantörer och kunder.

Energimarknadsinspektionens slutrapport presenterades i mars 2016 och finns att läsa här:

Ei_R2016_05 Utvärdering av branschinitiativet Prisdialogen