Prisdialogens utvärdering

Prisdialogen har utvärderats både av Energimarknadsinspektionen och på eget initiativ i syfte att utvecklas och förbättras. Nedan finns möjlighet att ta del av såväl Energimarknadsinspektionens utvärdering av Prisdialogen samt de utvärderingar som Prisdialogens styrelse låtit utvärderingsföretagen IVL, WSP och Kontigo genomföra.

Uppföljningar av Prisdialogen

Prisdialogen följs upp kontinuerligt av oberoende part, där bl.a. företagskunder som använder fjärrvärme tillfrågas vad de tycker. I många avseenden överensstämmer årets resultat med de resultat som tidigare uppföljningar visat och kunder som deltar i Prisdialogens samråd är mer nöjda som helhet med sin fjärrvärmeleverantör än övriga kunder. Resultaten avseende måluppfyllelse i årets utvärdering är dock svagare än vid tidigare utvärderingar, t.ex. avseende om kunderna tycker prisändringen varit rimlig och om Prisdialogen utgör ett skydd mot kraftiga prisökningar samt att Prisdialogen skapar en dialog där man som kund kan påverka prisändringsmodellen. Det kan konstateras att Prisdialogen gör en positiv skillnad i flera relevanta avseenden, men också att det finns utmaningar att arbeta vidare med. Kunder som deltar i Prisdialogens samrådsprocess:

  • Är generellt mer nöjda med sin fjärrvärmeleverantör.
  • Upplever i större utsträckning än andra kunder att prisändringen varit rimlig.
  • Har högre förväntningar om en rimlig och förutsägbar prisutveckling framöver.

Dialog och hög transparens verkar vara förenat med hög kundnöjdhet. Resultatet av utvärderingen visar att Prisdialogen uppnår god måluppfyllelse för 2 av 7 mål, begränsad måluppfyllelse för 1 av 7 mål, samt svag måluppfyllelse för 4 av 7 mål. Förbättringspotential finns framför allt när det gäller dialog, kundernas möjlighet att kunna påverka prisändringar och priskonstruktioner samt målet om att utgöra ett skydd mot kraftiga prisökningar, något vi kommer arbeta vidare med att förbättra under 2024.

Utvärderingen av Prisdialogens verksamhetsår 2023 har gjorts av en oberoende utvärderingskonsult (WSP). Syftet med utvärderingen är att följa upp hur Prisdialogen fungerar och hur uppställda mål uppnås. Främst med fokus på värdet och upplevelsen av Prisdialogen för kunderna. Uppföljningsmodellen följer upp måluppfyllelsen baserat på kundernas uppfattningar. Inför uppföljningen som publicerades 2020 utvecklades uppföljningsmodellen i syfte att ge ett säkrare, mer robust, resultat. Förändringen jämfört med tidigare uppföljningar är framförallt att vi nu har en statistisk motivering till hur många respondenter som intervjuas i respektive grupp. Detta innebär att fler kundrepresentanter har intervjuats jämfört med tidigare år. Dessutom har en mer systematisk urvalsprocess använts jämfört med tidigare.

Samtliga uppföljningar finns publicerade längst ner på denna sida.

  • Uppföljning av Prisdialogen 2023 utfördes av WSP
  • Uppföljning av Prisdialogen 2022 utfördes av IVL
  • Uppföljning av Prisdialogen 2020 utfördes av IVL
  • Uppföljning av Prisdialogen 2017-2019 utfördes av Kontigo

Energimarknadsinspektionens utvärdering

Regeringen gav Energimarknadsinspektionen år 2014 i uppdrag att utvärdera branschinitiativet Prisdialogen för att utröna om initiativet innebär ökat förtroende för branschen och om kundernas ställning stärkts på ett tillfredsställande sätt. Rapporten konstaterar att Prisdialogen är något positivt och bra för fjärrvärmemarknaden enligt både leverantörer och kunder.

Energimarknadsinspektionens slutrapport presenterades i mars 2016 och finns att läsa här:

Ei_R2016_05 Utvärdering av branschinitiativet Prisdialogen