Prisdialogens utvärdering

Prisdialogen har utvärderats både av Energimarknadsinspektionen och på eget initiativ i syfte att utvecklas och förbättras. Nedan finns möjlighet att ta del av såväl Energimarknadsinspektionens utvärdering av Prisdialogen samt de utvärderingar som Prisdialogens styrelse låtit utvärderingsföretaget Kontigo genomföra.

Årliga uppföljningar

Prisdialogen har följts upp årligen utifrån en uppföljningsmodell som har tagits fram. Inför uppföljningen som publicerades 2020 utvecklades uppföljningsmodellen i syfte att ge ett säkrare, mer robust, resultat. Förändringen jämfört med tidigare uppföljningar är framförallt att vi nu har en statistisk motivering till hur många respondenter som intervjuas i respektive grupp. Detta innebär att fler kundrepresentanter har intervjuats jämfört med tidigare år. Dessutom har en mer systematisk urvalsprocess använts jämfört med tidigare.

Samtliga uppföljningar finns publicerade längst ner på denna sida.

  • Uppföljning av Prisdialogen 2020 utfördes av IVL
  • Uppföljning av Prisdialogen 2017-2019 utfördes av Kontigo

Energimarknadsinspektionens utvärdering

Regeringen gav Energimarknadsinspektionen 2014 i uppdrag att utvärdera branschinitiativet Prisdialogen för att utröna om initiativet innebär ökat förtroende för branschen och om kundernas ställning stärkts på ett tillfredsställande sätt. Rapporten konstaterar att Prisdialogen är något positivt och bra för fjärrvärmemarknaden enligt både leverantörer och kunder.

Energimarknadsinspektionens slutrapport presenterades i mars 2016 och finns att läsa här:

Ei_R2016_05 Utvärdering av branschinitiativet Prisdialogen

 

Utvärdering av Prisdialoges måluppfyllelse och effekt

Utvärderingsföretaget Kontigo har genomfört en utvärdering av Prisdialogens måluppfyllelse och effekt för samverkan mellan fjärrvärmeleverantörer och kunder under hösten 2015 på uppdrag av Prisdialogens styrelse. En sammanfattande slutsats är att Prisdialogen har lyckats nå det uppsatta målet att stärka kundernas ställning: ”Prisdialogen gör skillnad”.

Utöver måluppfyllelsen analyserades även Prisdialogens allmänna marknadspåverkan samt Prisdialogens påverkan på prissättning och prisförändring i stort. Tre huvudmetoder användes; statistisk analys av tillgänglig prisstatistik, intervjuer med leverantörer och intervjuer med företrädare för kunder.

Kontigos slutrapport finns att läsa här:

Utvärdering Prisdialogen