Prisdialogens styrdokument uppdaterade

Styrelsen har infört några förtydliganden i Prisdialogens regelverk samt bilagan till Prisdialogens regelverk. Dessa dokument är uppdaterade på Prisdialogens webbplats.

Under hösten 2013 och våren 2014 har representanter från Riksbyggen, SABO och Svensk Fjärrvärme arbetat med en sammanställning av erfarenheter från Prisdialogen 2013. Som en viktig del i detta har medlemmarna och kundrepresentanter kontaktats som deltagit i lokala prisdialoger för att samla synpunkter och förbättringsförslag. Utifrån materialet har styrelsen infört en ändring i Prisdialogens regelverk samt några förtydliganden i bilagan till Prisdialogens regelverk som innehåller bl.a. rekommendationer till genomförandet av den lokala dialogen.

Ändringen i regelverket avser ett nytt stycke som specificerar att ändringar till regelverket ska enbart införas när det föreligger starka skäl.  Det ansågs viktigt att betona att Prisdialogen eftersträvar ett stabilt regelverk som är förutsägbart över tid.

Ändringarna till bilagan till Prisdialogens regelverk avser huvudsakligen beskrivning av samrådsprocess, vilka kunder ges möjlighet att delta i samrådet samt förslag till punkter på mötesdagordningar. Det finns också en önskan om att informationen i all dokumentation ska vara välstrukturerad och presenterad på ett pedagogiskt sätt samt vara lättförståeligt. De uppdaterade dokumenten finns på Prisdialogens webbplats: https://www.prisdialogen.se/sa-fungerar-det/regler-och-stadgar/

Utöver dessa punkter, har fokus i arbetet med sammanställningen varit att lyfta fram goda exempel och nyckelfaktorer bakom lyckade dialoger med kunder. Dokumentet ”Reflektioner från Prisdialogen 2013” finns på Prisdialogens webbplats på sidorna ”För kunder” och ”För fjärrvärmeleverantörer”.