Utvärdering visar återigen att Prisdialogen gör skillnad

Att Prisdialogen gör skillnad avseende bland annat transparens och kundnöjdhet bekräftas i en nyligen publicerad uppföljning. Det finns dock också potential för ytterligare förbättring avseende måluppfyllelse.

Prisdialogens verksamhetsår 2019 har följts upp av en oberoende utvärderingskonsult (IVL). Syftet med utvärderingen är att följa upp hur Prisdialogen fungerar och hur uppställda mål uppnås. Resultatet från årets undersökning är i stora drag överensstämmande med de resultat som tidigare uppföljningar visat. Det kan konstateras att Prisdialogen gör en positiv skillnad i flera relevanta hänseenden. Kunder som deltar i Prisdialogen är:

  • Generellt mer nöjda med sin fjärrvärmeleverantör
  • Har högre förväntningar om en rimlig och förutsägbar prisutveckling framöver
  • Anser i högre utsträckning att senaste årets prisändring varit rimlig och enligt förväntningar
  • Anser sig i högre utsträckning ha fått tydlig information och information i god tid kring den senaste prisändringen.

 

Däremot kan det också konstateras att det finns förbättringspotential kring måluppfyllelsen för fyra av Prisdialogens sju mål. Förbättringspotential finns framförallt när det gäller kundernas möjlighet att kunna påverka prisändringar och priskonstruktioner samt målet om att utgöra ett skydd mot kraftiga prisökningar.

Årets utvärdering följer i stora drag den utvärderingsmodell som har använts tidigare år. Dock har modellen utvecklats i syfte att ge ett mer robust resultat. Förändringen jämfört med tidigare uppföljningar är framförallt att vi nu har en statistisk motivering till hur många respondenter som intervjuas i respektive grupp. Detta innebär att fler kundrepresentanter har intervjuats jämfört med tidigare år. Dessutom har en mer systematisk urvalsprocess använts jämfört med tidigare. Resultatet i årets undersökning är därmed förknippat med en mindre osäkerhet jämfört med tidigare uppföljningar. Såväl årets som tidigare uppföljningar finns publicerade här.