Utvärderingar visar att Prisdialogen fungerar

I en intervju med Villaägarna i Dagens Nyheter den 14 maj kunde läsaren få uppfattningen att Prisdialogen är ett initiativ som inte ger kunden utrymme i dialogen med sin lokala fjärrvärmeleverantör, men upprepade utvärderingar visar att Prisdialogen fungerar

Under de sex år som Prisdialogen har funnits har flera utvärderingar gjorts. En gjordes av Energimarknadsinspektionen år 2016. Myndigheten konstaterade att fjärrvärmekundens ställning hade stärkts och att Prisdialogen hade bidragit till förutsägbarhet och stabilitet i prisutvecklingen på fjärrvärmemarknaden. Därför rekommenderades regeringen att följa utvecklingen av Prisdialogen vidare och inte införa prisreglering. Sedan Prisdialogen bildades har fjärrvärmepriserna höjts med i genomsnitt 0,9 % per år.

Prisdialogens styrelse har även gett ett oberoende utvärderingsföretag, Kontigo, i uppdrag att göra återkommande utvärderingar. Den senaste visar att 88 procent av kunderna som har deltagit i Prisdialogen tycker att de fått tydlig information i god tid inför prisändringar. Dessa kunder anser också i större utsträckning än övriga kunder att prisändringarna har varit rimliga och enligt förväntningarna.

Det är Prisdialogens parters övertygelse att marknadens aktörer är bättre skickade att diskutera kring leverantörernas prisändringsmodell och hur kunderna kan påverka sin kostnad, än en statlig regleringsmyndighet.

Prisdialogens styrelse uppmanar alltid leverantörerna att bjuda in representanter för villaorganisationerna när de startar sin lokala prisdialog.

 

 


Om Prisdialogen

Prisdialogen är en modell för dialog om prisförändringar på fjärrvärme. Syftet med Prisdialogen är att stärka fjärrvärmekundens ställning på värmemarknaden och att öka förtroendet för fjärrvärmeleverantörens prissättning. Det är ett partsgemensamt initiativ för en positiv utveckling av värmemarknaden som gynnar både kunder och leverantörer. Prisdialogen omfattar i år 75 procent av de totala fjärrvärmeleveranserna. I år utökas Prisdialogen med tillägget Klimatdialogen för de kunder och fjärrvärmeleverantörer som vill ha en ökad dialog om hur de kan arbeta tillsammans för att minska uppvärmningens klimat- och miljöpåverkan lokalt.