Så fungerar det

Prisdialogen är ett branschsamarbete för prövning av prisändring på fjärrvärme. Modellen har tagits fram av Riksbyggen, SABO Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag och Svensk Fjärrvärme (numera Energiföretagen Sverige). Syftet är att stärka kundens ställning, att åstadkomma en rimlig, förutsägbar och stabil prisändring på fjärrvärme samt att bidra till ett ökat förtroende för fjärrvärmeleverantörernas prissättning. Läs mer om hur det fungerar nedan och i informationsfoldern.

Inträdesprocessen startar

Inträdesprocessen startar

Årlig prisdialog

Årlig prisdialog

I detta steg ska din fjärrvärmeleverantör, i dialog med dig som kund eller dem som företräder dig, ta fram en prisändringsmodell. Dialogen sker vid flera samrådsmöten, där kunden får lämna synpunkter och därmed får möjlighet att påverka utformningen av modellen. Syftet är att du som kund ska få insikt i hur ditt fjärrvärmepris sätts och vilka faktorer som påverkar en prisändring. Steget avslutas med att din leverantör vid ett sista samrådsmöte presenterar sin slutliga modell.

Det sista mötet dokumenteras i ett samrådsprotokoll där eventuella kundsynpunkter framgår. Det är leverantören som skriver protokollet och kunden justerar. Leverantören skickar sedan in sin inträdesansökan till Prisdialogens kansli tillsammans med protokollet och sin prisändringsmodell som innehåller prisförändring för kommande år samt prognos för de kommande två åren.

Fördjupad information om inträdesprocessen

I detta steg ska du som fjärrvärmeleverantör ta fram en prisändringsmodell, i dialog med dina kunder eller deras företrädare. Det är du som bjuder in till dialogen. Den sker vid flera samrådsmöten, där kunden får lämna synpunkter för att påverka utformningen av modellen. Syftet är att kunderna ska få insikt i hur ni sätter fjärrvärmepriset och vilka faktorer som påverkar en prisändring. Steget avslutas med att du som leverantör presenterar den slutliga modellen vid ett sista samrådsmöte.

Det sista mötet dokumenteras i ett samrådsprotokoll där eventuella kundsynpunkter framgår. Det är leverantören som skriver protokollet och kunden justerar. Du som leverantör skickar sedan in din inträdesansökan till Prisdialogens kansli tillsammans med protokollet och din prisändringsmodell som innehåller prisförändring för kommande år samt prognos för de kommande två åren.

Fördjupad information om inträdesprocessen

När inträdesprocessen är genomförd ska en prisdialog genomföras varje år. Syftet är att uppdatera den lokala prisändringsmodellen samt gå igenom nästa års prisändring och prognos för kommande år. Fjärrvärmeleverantören ska i dialog med dig som kund säkerställa att den föreslagna prisändringen stämmer överens med de åtaganden man beskrev i förra årets prisändringsmodell.

Som kund ska du kunna kontrollera och ha synpunkter på förslaget. Dialogen avslutas med ett samråd där leverantören presenterar sin slutliga prisändring.

Samrådet dokumenteras i ett protokoll där eventuella kundsynpunkter ska framgå. Protokollet skrivs av leverantören och justeras av kunden. Prisändringsförslag och samrådsprotokoll skickas därefter till Prisdialogens kansli.

Fördjupad information om årlig prisdialog

När inträdesprocessen är genomförd ska en prisdialog genomföras varje år. Syftet är att uppdatera den lokala prisändringsmodellen och gå igenom nästa års prisändring samt ge prognos för kommande år.

Du som leverantör ska i dialog med dina kunder säkerställa att den föreslagna prisändringen stämmer överens med de åtaganden ni beskrev i förra årets prisändringsmodell. Kunden ska kunna kontrollera och ha synpunkter på förslaget. Er dialog avslutas med ett samråd där du som leverantör presenterar er slutliga prisändring.

Samrådet dokumenteras i ett protokoll där eventuella kundsynpunkter ska framgå. Protokollet skrivs av leverantören och justeras av kunden. Prisändringsförslag och samrådsprotokoll skickas därefter till Prisdialogens kansli.

Fördjupad information om årlig prisdialog

Kansliet granskar

Kansliet granskar

Kansliet granskar

Kansliet granskar

Om du, eller de som företräder dig, inte har synpunkter på din leverantörs prisändringsmodell kommer Prisdialogens kansli rekommendera styrelsen att bevilja din leverantör inträde i Prisdialogen. Om det däremot finns synpunkter som kansliet bedömer som relevanta skickar kansliet tillbaka ärendet för ett ytterligare samråd mellan leverantör och kund. Här kan kunden begära att leverantören tillmötesgår synpunkterna eller bemöter dem med en godtagbar motivering.

Allt ska precis som i steget ovan dokumenteras och skickas in till kansliet. Om det efter detta inte finns några synpunkter kvar kommer kansliet att rekommendera styrelsen att bevilja din leverantör inträde. Visar det sig att det även efter en ny prisdialog finns synpunkter kvar kommer kansliet ändå att bereda ärendet till styrelsen och rekommendera att den antingen beviljar eller avslår leverantörens inträdesansökan.

Om du redan har bemött dina kunders synpunkter på ett tillfredställande sätt under samrådsprocessen, eller om dina kunder eller deras företrädare inte har synpunkter på er prisändringsmodell kommer Prisdialogens kansli att rekommendera företaget inträde i Prisdialogen. Om det däremot finns synpunkter kvar som kansliet bedömer är relevanta, skickar kansliet tillbaka ärendet för ett ytterligare samrådsmöte. Här kan kunden begära att ni tillmötesgår synpunkterna eller bemöter dem med godtagbara motiveringar.

Mötet ska precis som i steget ovan dokumenteras och skickas in till kansliet. Om det efter detta inte finns några synpunkter kvar kommer kansliet att rekommendera styrelsen att bevilja dig som leverantör inträde. Visar det sig däremot att det finns synpunkter kvar kommer kansliet ändå att bereda ärendet till styrelsen.

Om du, eller de som företräder dig, inte har synpunkter på din leverantörs prisändring kommer Prisdialogens kansli rekommendera styrelsen att förlänga leverantörens medlemskap i Prisdialogen. Om det däremot finns synpunkter och kansliet bedömer att de är relevanta och inte godtagbart bemötta skickar kansliet tillbaka ärendet för  ett ytterligare samrådsmöte. Här kan kunden begära att leverantören tillmötesgår synpunkterna eller bemöter dem med en godtagbar motivering.

Allt ska precis som i steget ovan dokumenteras och skickas in till kansliet. Om det efter detta inte finns synpunkter kvar kommer kansliet att rekommendera styrelsen att bevilja din leverantör fortsatt medlemskap. Finns synpunkter kvar kommer kansliet ändå att bereda ärendet till styrelsen.

Om dina kunder, eller de som företräder dem, inte har synpunkter på er prisändringsmodell kommer Prisdialogens kansli rekommendera styrelsen att förlänga ert medlemskap i Prisdialogen. Om det däremot finns synpunkter och kansliet bedömer att de är relevanta, skickar kansliet tillbaka ärendet för en ny prisdialog. Här kan kunden begära att ni tillmötesgår synpunkterna eller bemöter dem med godtagbara motiveringar.

Mötet ska precis som i steget ovan dokumenteras och skickas in till kansliet. Om det efter detta möte inte finns synpunkter kvar kommer kansliet att rekommendera styrelsen att bevilja er fortsatt medlemskap. Finns det synpunkter kvar som inte har bemötts på ett godtagbart sätt kommer kansliet ändå att bereda ärendet till styrelsen.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar

Det är Prisdialogens styrelse som beslutar om din fjärrvärmeleverantör beviljas medlemskap i Prisdialogen. Styrelsen baserar sina beslut på de underlag som leverantören skickat in och kansliets beredning. Om det inte finns några synpunkter förlängs medlemskapet.

När det finns kundsynpunkter i ett ärende går styrelsen igenom dem. Om styrelsen bedömer att synpunkterna är relevanta och inte bemötta på ett godtagbart sätt kan den skicka tillbaka ärendet för ett sista samrådsmöte mellan kund och leverantör. Om synpunkterna fortfarande kvarstår efter detta och styrelsen bedömer att de är relevanta och inte bemötta på ett godtagbart sätt kan din leverantör nekas inträde i Prisdialogen.

Det är Prisdialogens styrelse som beslutar om du som fjärrvärmeleverantör beviljas inträde i Prisdialogen. Styrelsen baserar sina beslut på det underlag ni skickat in och kansliets beredning. Om det inte finns några synpunkter kvar beviljas ni inträde.

När det finns kundsynpunkter i ett ärende går styrelsen igenom dem. Om styrelsen bedömer att synpunkterna är relevanta och inte godtagbart bemötta kan den skicka tillbaka ärendet för ett sista samrådsmöte mellan kund och leverantör. Om synpunkterna fortfarande kvarstår efter detta och styrelsen bedömer att de är relevanta och inte godtagbart bemötta nekas du som leverantör inträde i Prisdialogen.

Det är Prisdialogens styrelse som beslutar om din fjärrvärmeleverantör beviljas fortsatt medlemskap i Prisdialogen. Styrelsen baserar sina beslut på de underlag som leverantören skickat in och kansliets beredning. Om det inte finns några synpunkter förlängs medlemskapet.

När det finns kundsynpunkter i ett ärende går styrelsen igenom dem. Om styrelsen bedömer att synpunkterna är relevanta och inte bemötta på ett godtagbart sätt kan den skicka tillbaka ärendet för ett sista samrådsmöte mellan kund och leverantör. Om synpunkterna fortfarande kvarstår efter detta och styrelsen bedömer att de är relevanta och inte bemötta på ett godtagbart sätt kan din leverantör bli utesluten ur Prisdialogen.

Det är Prisdialogens styrelse som beslutar om du som fjärrvärmeleverantör ska beviljas fortsatt medlemskap i Prisdialogen. Styrelsen baserar sina beslut på de underlag ni skickat in och kansliets beredning. Om det inte finns några synpunkter förlängs medlemskapet.

När det finns kundsynpunkter i ett ärende går styrelsen igenom dem. Om styrelsen bedömer att synpunkterna är relevanta och inte godtagbart bemötta kan de skicka tillbaka ärendet för ett sista samrådsmöte mellan kund och leverantör. Om synpunkterna fortfarande kvarstår efter detta möte och styrelsen bedömer att de är relevanta och inte godtagbart bemötta kan ditt företag bli uteslutet ur Prisdialogen. Detta föregås alltid av en varning.

Beviljat inträde

Beviljat inträde

Förlängt medlemskap

Förlängt medlemskap

Den fjärrvärmeleverantör som har beviljats inträde blir medlem i Prisdialogen. Det är ett bevis på att en leverantör har genomfört sin prisdialog med sina kunder på ett bra sätt och att prisändringsmodellen uppfyller de krav som ställs i Prisdialogen. För dig innebär detta att din leverantör från och med nu årligen kommer att bjuda in dig, eller dina företrädare, till en lokal prisdialog.

Den fjärrvärmeleverantör som har beviljats inträde blir medlem i Prisdialogen. Det är ett bevis på att ni har genomfört er prisdialog med era kunder på ett bra sätt och att prisändringsmodellen uppfyller de krav som ställs i Prisdialogen.

Som leverantör innebär det att du från och med nu årligen ska bjuda in dina kunder, eller deras företrädare, till en lokal prisdialog.

När din fjärrvärmeleverantör genomfört sin prisdialog på ett bra sätt och visat att den prisförändring de föreslår överensstämmer med den framtagna prisändringsmodellen, förlänger styrelsen medlemskapet i Prisdialogen. För dig som kund innebär det att ännu ett år gått där du fått inflytande över och insikt i din fjärrvärmeleverantörs prissättning.

 

När du som fjärrvärmeleverantör genomfört din prisdialog på ett bra sätt och visat att den prisförändring du föreslår överensstämmer med den framtagna prisändringsmodellen, förlänger styrelsen medlemskapet i Prisdialogen. Det innebär att ännu ett år gått där ni gett kunderna inflytande över och insikt i er prissättning, vilket förhoppningsvis stärker förtroendet er emellan.