Modesta prishöjningar på fjärrvärme de kommande åren, enligt Prisdialogen

Ny statistik från Prisdialogen visar att prishöjningar på fjärrvärme beräknas att bli omkring 1,6 procent för åren 2022-2023 och 1,7 procent för 2024. Prognosen gäller Prisdialogens medlemmar som omfattar över två miljoner hushåll och cirka 75 procent av fjärrvärmeleveranserna. Energiföretagen Sverige, Riksbyggen, Sveriges Allmännytta och Fastighetsägarna står tillsammans bakom Prisdialogen.

– För fastighetsägare är uppvärmningen ofta en stor kostnadspost och förutsägbarhet kring denna är mycket värdefull. Vi sätter därför stort värde i att genom Prisdialogen både få en avisering av nästa års priser senast i mitten av september och även en prognos över prisutvecklingen för kommande två år. Vi är också glada över att prognoserna övergripande varit bra och de genomsnittliga prisändringarna de senaste åren legat mycket nära prognoserna både för kommande och nästkommande år, säger Anders Holmestig, Prisdialogens styrelseordförande och vd på Fastighetsägarna.

Syftet med Prisdialogen är att stärka kundens ställning, att åstadkomma en rimlig, förutsägbar och stabil prisändring på fjärrvärme samt att bidra till ett ökat förtroende för fjärrvärmeleverantörernas prissättning. Detta åstadkoms genom en dialog mellan kunder och fjärrvärmeföretag om fjärrvärmens prissättning.

Nu har statistik över fjärrvärmens prishöjningar inom Prisdialogen tagits fram och den genomsnittliga prisökningen för samtliga medlemmar 2022 är 1,6 procent. Motsvarande prognos för 2023 respektive 2024 är 1,6 procent respektive 1,7 procent.

– I en tid med ansträngd energiförsörjning och skenande energipriser känns det fantastiskt att kunna konstatera att prisökningen på fjärrvärme till 2022 blir relativt modesta 1,6 procent, som ett snitt för Prisdialogens medlemmar, säger Daniel Lundqvist, ansvarig för marknadsfrågor fjärrvärme och fjärrkyla på Energiföretagen Sverige.

I stort sett alla större fjärrvärmenät är anslutna till Prisdialogen vilket betyder att över 2 miljoner hushåll omfattas. Det är mer än 75 procent av fjärrvärmeleveranserna.

– Prognoserna för prisökning för kommande och nästkommande år, har på aggregerad nivå (snitt för samtliga medlemmar) de senaste åren stämt väldigt väl överens med hur verkligt utfall blivit, säger Daniel Lundqvist.

Om Prisdialogen

Syftet med Prisdialogen är att stärka fjärrvärmekundens ställning på värmemarknaden och att öka förtroendet för fjärrvärmeföretagens prissättning. Det är ett initiativ för en positiv utveckling av värmemarknaden som gynnar både kunder och leverantörer. Prisdialogen har funnits sedan 2013. År 2021 omfattar Prisdialogen drygt 75 procent av de totala fjärrvärmeleveranserna. Här kan du se alla medlemmar i Prisdialogen.

Bakom Prisdialogen och Klimatdialogen står Sveriges Allmännytta (tidigare SABO), Riksbyggen, Fastighetsägarna Sverige och Energiföretagen Sverige. Läs mer om Prisdialogen på www.prisdialogen.se.

Mer information
Christian Holtz, kanslichef, Prisdialogens kansli, 072-915 5475, kansliet@prisdialogen.se

Läs pressmeddelandet i sin helhet här.