Prisdialogens utvärdering

Prisdialogen har utvärderats både av Energimarknadsinspektionen och på eget initiativ i syfte att utvecklas och förbättras. Nedan finns möjlighet att ta del av såväl Energimarknadsinspektionens utvärdering av Prisdialogen som de utvärderingar som Prisdialogens styrelse låtit utvärderingsföretaget Kontigo genomföra.

Årliga uppföljningar

Utvärderingsföretaget Kontigo har tagit fram en uppföljningsmodell för en årlig uppföljning av Prisdialogen. Uppföljningsmodellen syftar ytterst till att ta fram ett faktaunderlag kring hur Prisdialogen fungerar och hur uppställda mål uppnås. Detta främst med fokus på värdet och upplevelsen av Prisdialogen för kunderna.

Kontigo har sedan gjort tre årliga uppföljningar och dessa finns att läsa här:

 

Uppföljning Prisdialogen 2019 - Kontigos slutrapport

 

Uppföljning Prisdialogen 2018 - Kontigos slutrapport

 

Uppföljning Prisdialogen 2017 - Kontigos slutrapport

 

Energimarknadsinspektionens utvärdering

Regeringen gav Energimarknadsinspektionen 2014 i uppdrag att utvärdera branschinitiativet Prisdialogen för att utröna om initiativet innebär ökat förtroende för branschen och om kundernas ställning stärkts på ett tillfredsställande sätt. Rapporten konstaterar att Prisdialogen är något positivt och bra för fjärrvärmemarknaden enligt både leverantörer och kunder.

Energimarknadsinspektionens slutrapport presenterades i mars 2016 och finns att läsa här:

Ei R2016:05 - Utvärdering av branschinitiativet Prisdialogen

Utvärdering av Prisdialoges måluppfyllelse och effekt

Utvärderingsföretaget Kontigo har genomfört en utvärdering av Prisdialogens måluppfyllelse och effekt för samverkan mellan fjärrvärmeleverantörer och kunder under hösten 2015 på uppdrag av Prisdialogens styrelse. En sammanfattande slutsats är att Prisdialogen har lyckats nå det uppsatta målet att stärka kundernas ställning: ”Prisdialogen gör skillnad”.

Utöver måluppfyllelsen analyserades även Prisdialogens allmänna marknadspåverkan samt Prisdialogens påverkan på prissättning och prisförändring i stort. Tre huvudmetoder användes; statistisk analys av tillgänglig prisstatistik, intervjuer med leverantörer och intervjuer med företrädare för kunder.

Kontigos slutrapport finns att läsa här:

Prisdialogen gör skillnad - Kontigos slutrapport